Participatie vandaag

Hoe kan je vandaag al participeren?


ATP-raad

Hier kan je andere ATP’ers leren kennen over de grenzen van directies en faculteiten heen en meebouwen aan een positieve ATP-community. Je komt er heel wat te weten over het reilen en zeilen aan de UGent.

Op hun website en FB-pagina lees je er meer over.

Transitie UGent

Transitie UGent is een open vernieuwingsnetwerk van meer dan 200 kenniswerkers, beleidsvoerders, dromers en doeners uit alle geledingen. De groep bundelt engagement en expertise en probeert de systeemveranderingen die nodig zijn voor de transitie naar een meer duurzame universiteit en samenleving bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum, kleinschalige experimenten, acties,…

Meer weten over Transitie UGent?

Facultaire werking

Als je op een faculteit werkt dan kan je je om de 4 jaar kandidaat stellen om ATP-vertegenwoordiger te worden in jouw faculteitsraad.

Los daarvan kan je je ook kandidaat stellen voor een van de facultaire commissies: beleid, diversiteit, communicatie,….

De verkozen ATP-vertegenwoordigers van sommige faculteiten organiseren ook overlegmomenten waar alle ATP van de faculteit welkom is.

Daarnaast kan je je ook kandidaat stellen als vertegenwoordiger van het ATP in jouw vakgroepraad. In sommige vakgroepen organiseren de ATP-vertegenwoordigers overlegmomenten voor het ATP van de vakgroep.

Focusgroepen

In de nieuwsbrief van de UGent zijn er af en toe oproepen met de vraag om te participeren aan focusgroepen. Zo was er reeds o.a. een oproep rond welzijn en het UGent intranet.

Mininetwerken UGent

Aan de UGent zijn er ook diverse mininetwerken voor front officers, communicatiemedewerkers,…

Raad van Bestuur

Om de 4 jaar kan je je kandidaat stellen om vertegenwoordiger van het ATP te worden in de Raad van Bestuur.

Los daarvan kan je je ook kandidaat stellen om deel uit te maken van een van de commissies van de Raad van Bestuur.

ATP-expertenteams

Hoe breng je als ATP-vertegenwoordiger de expertise, standpunten en ideeën van ATP-medewerkers tot op de Raad van Bestuur (RvB) en de Onderwijsraad (OWR) van de UGent? Of anders gezegd: Hoe creëer je een bottom-up-beleid in plaats van een top-down-beleid?

Om alvast een kleine stap in de richting van een echt bottom-up beleid te zetten hebben we 2 ATP-expertenteams opgericht: Expertenteam Raad van Bestuur en Expertenteam Onderwijsraad.

Kort voor de RvB of OWR komen we samen en bespreken de agendapunten. We luisteren naar de standpunten, bekommernissen en ideeën van iedereen.

Mogelijks stellen we in de toekomst nog andere ATP-expertenteams samen.

Heb je goesting om mee te bouwen aan een bottom-up beleid aan de UGent en/of te participeren aan een expertenteam? Laat het ons zeker weten!

Waar vind je alle bestuursdocumenten?

Via deze link

Hier ontbreekt iets…?

Laat het ons zeker weten!