Nieuws

Externe ATP-potentieelonderzoeken afgeschaft

thumb image

26 april 2024

Medewerkersbeleid

De externe potentieelonderzoeken als voorwaarde voor een functieherclassificatie worden vanaf heden geschrapt. Functieherclassificatie is het proces om ATP-functies binnen de UGent opnieuw te evalueren en te herwegen. Door de jaren heen kan de inhoud van een functie dermate evolueren dat de vraag zich stelt dat ze bij een objectieve beoordeling in een hogere functieklasse zou thuishoren. Een commissie bepaalt of deze ATP-functies in een hogere functieklasse worden ingedeeld op basis van hun vereisten en verantwoordelijkheden.

Om te vermijden dat het afschaffen van de potentieelonderzoeken tot een inflatie van aanvragen leidt, werd de procedure tot functieherclassificatie aangepast.

Hoe werkt het?

 • Een verzoek indienen: Een ATP-lid kan één keer per drie jaar een verzoek indienen of na een dienstreorganisatie met fundamentele impact op het takenpakket.
 • Voorwaarden:
  • Het ATP-lid heeft minstens vier jaar functieklasse-anciënniteit;
  • Het ATP-lid ontving in het kader van de gesprekkencyclus geen ongunstige evaluatiescore in de afgelopen 4 jaar.
 • Prescreening: De directie Personeel en Organisatie beoordeelt of het verzoek in aanmerking komt en informeert het ATP-lid. Het verzoek is ontvankelijk wanneer het resultaat van de nieuwe weging minder dan 25 punten verwijderd is van de ondergrens met een hogere functieklasse óf die grens overschrijdt. Is de aanvraag ontvankelijk dan bezorgt de directie Personeel en Organisatie het dossier aan de Functieherclassificatiecommissie. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, kan het ATP-lid bezwaar indienen.
 • Functieweging: De commissie beoordeelt het dossier, weegt de functie en bezorgt een advies aan het Universiteitsbestuur. De commissie hoort in dezelfde zitting het ATP-lid indien die daartoe verzoekt. Het ATP-lid kan zich laten bijstaan door één persoon naar keuze om het ingediende dossier toe te lichten. Bij een positieve beslissing van het Universiteitsbestuur gaat de inschaling in de hogere functieklasse in op 1 januari volgend op het jaar van indiening.
 • Samenstelling van de commissie: De commissie bestaat uit verschillende leden, waaronder de directeur Personeel en Organisatie, een medewerker met expertise in de wegingsmethodiek van de UGent, een externe adviseur met kennis in het domein van functieweging, de leidinggevende (op het niveau van tenminste vakgroepvoorzitter c.q. afdelingshoofd) en de betrokken decaan of directeur.
 • Beroep: Het ATP-lid dat het niet eens is met het advies van de commissie kan binnen de vijftien kalenderdagen beroep aantekenen bij een paritair samengesteld beroepsorgaan, bestaande uit een voorzitter (aangeduid door de rector), 3 leden aangeduid door de vakorganisaties en 3 leden aangeduid door het management.

Hoeveel weegt een functie?

 • A+: vanaf 305 punten;
 • A: van 205 tot 300 punten;
 • B: van 105 tot 200 punten;
 • C: van 55 tot 100 punten;
 • D: tot 50 punten.

Hier vind je de puntenverdeling functie(sub)criteria en schalen

Hoe aanvragen?

 • Het verzoek tot herclassificatie wordt ingediend in de maanden november en december;
 • Het verzoek bevat:
  • Een functie-informatieformulier voor de desbetreffende functie;
  • Een motivering die aanduidt hoe de functie is veranderd en waarom deze in een hogere klasse zou moeten vallen;
  • Een advies van de leidinggevende (=decaan/vakgroepvoorzitter c.q. directeur/afdelingshoofd).
 • Het verzoek wordt elektronisch ingediend bij loopbaanontwikkeling@ugent.be

Meer info

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *