Nieuws

Interview met Rik & Mieke over verbeteringen voor ATP-medewerkers

thumb image

Uit de resultaten bij de herverkiezing van Rik en Mieke blijkt dat er een grote gedragenheid is bij de ATP-medewerkers. Welke verbeteringen hebben geleid tot deze gedragenheid? En waarom heb jij op Rik & Mieke gestemd?

De cijfers

Uit de cijfers blijkt dat zo goed als de helft van de ATP-medewerkers heeft gestemd. En ruim 87% van de uitgebrachte ATP-stemmen gingen naar Rik & Mieke. Dat is een grootste onderscheiding. 🙂

Het interview

ATP: Eerst en vooral gefeliciteerd met jullie herverkiezing. Uit de resultaten blijkt dat jullie een grote gedragenheid hebben bij de ATP-medewerkers.

Wat zijn volgens jullie de 3 belangrijkste verbeteringen voor ATP-medewerkers die mede dankzij jullie gerealiseerd werden de afgelopen 4 jaar, waardoor die gedragenheid bij ATP-medewerkers werd gefundeerd?

Rik & Mieke:

De UGent heeft de voorbije jaren bakens verzet door loopbaantrajecten te ontwikkelen die radicaal inzetten op waardering, vertrouwen en talentontwikkeling. We zeiden ‘neen’ tegen functionerings- en evaluatieprocedures die geen meerwaarde bieden. We hebben onder meer een nieuw feedback- en evaluatiereglement voor administratief en technisch personeel ontwikkeld, dat heel sterk inzet op vertrouwen, gekoppeld aan verantwoordelijkheid.
Waarmee we meteen komen tot de uitgangspunten van het beleid dat we de voorbije jaren hebben gevoerd: vertrouwen, vrijheid gekoppeld aan verantwoordelijkheid, participatie en overleg, en een resolute keuze voor een universiteit die maatschappelijk betrokken is.
We zijn naar de kiezers gestapt met een duidelijke visie, waarbij deze uitgangspunten de rode draad blijven in alles wat we ondernemen.
Het welzijn van medewerkers en studenten staat hoog op onze agenda. De voorbije jaren is duidelijk geworden – en niet alleen als gevolg van de pandemie – dat de universiteit meer oog moet hebben voor het persoonlijk welbevinden van de UGent’ers. Welzijn op het werk is in grote mate verbonden met arbeidsorganisatie, inspraak, jobinhoud, werkdruk, stress, autonomie en verbondenheid. In overleg met faculteiten en directies werden hieromtrent actieplannen opgesteld – in een volgende beleidsperiode willen we die nog versterken.
Dat dit alles sterk gewaardeerd werd en wordt door de UGent-medewerkers, en onze ATP-collega’s in het bijzonder, is bijzonder fijn om vast te stellen.

ATP: Welke 3 verbeteringen voor de ATP-medewerkers zouden jullie de komende 4 jaar graag mee helpen realiseren?

Rik & Mieke:

Functies en jobinhouden van ATP-leden evolueren. Initiële taken en verwachtingen die worden vastgelegd bij de aanwerving van ATP-leden moeten worden gekaderd in een bredere taakomschrijving die inspeelt op deze evoluties. Waar dat zinvol en haalbaar is (en voor wie dat wil) zal dit meer diverse en interessantere takenpakketten mogelijk maken.
Een mogelijke piste is het opzetten van facultaire diensten voor administratieve en technische ondersteuning, waarbinnen een groep ATP-leden samen hun taken invullen, ten dienste van het geheel van de faculteit of van een aantal vakgroepen. Ook interfacultaire samenwerking kan nuttig zijn.
Een team vormen over de grenzen van entiteiten heen impliceert overigens niet dat de betrokken ATP-medewerkers fysiek op één werkplek moeten worden samengebracht. Het kan zinvoller zijn dat ze hun huidige werkplek behouden, om voldoende vertrouwd te blijven met de concrete vragen en noden van onderzoekers of lesgevers, om betrokken te blijven bij de algemene werking van de vakgroepen, enz.
Deze organisatievorm biedt meer mogelijkheden voor zowel professionalisering en specialisatie, als voor de creatie van bredere en meer diverse takenpakketten. En dus ook voor talentontwikkeling van onze medewerkers.
We willen verder inzetten op de ondersteuning van lerende netwerken en op de organisatie van (formele en informele) ontmoetingsmomenten. Uitwisseling van ideeën, leren van elkaar, sociale contacten onderhouden: dit alles is cruciaal met het oog op de verdere verbetering van onze universitaire werking.

ATP: Willen jullie graag nog iets zeggen tegen de ATP-medewerkers?

Rik & Mieke:

Algemeen is uit de brede UGent-welzijnsenquête van 2018 gebleken dat UGent’ers tevreden en zelfs trots zijn op hun job en bovendien sterk intrinsiek gemotiveerd zijn, maar dat stress een aandachtspunt blijft.
Tegelijk heeft de welzijnsenquête aangetoond dat er bezorgdheden zijn rond werkdruk, emotionele belasting en grensoverschrijdend gedrag. We hebben die boodschap begrepen en zullen er rekening mee houden.
Het afgelopen jaar is gebleken dat de pandemie de UGent-medewerkers ongelijk heeft getroffen. Bij sommige medewerkers stond het water aan de lippen. We hebben daarom steeds opgeroepen tot onderlinge solidariteit. Tot enige mildheid ook, tot het nastreven van het maximaal haalbare en niet van wat onhaalbaar is, mét aandacht voor het welzijn van alle medewerkers en studenten.
Niettemin moeten we erkennen dat, ondanks die oproep, vele UGent’ers zich nog harder hebben ingezet dan voorheen, om samen door deze lastige periode te geraken, dag na dag, zonder veel reliëf, sociale contacten of concreet perspectief. Dat weegt. En draagkracht is eindig. We willen nu op bepaalde punten een stap terugzetten en de balans herstellen. We zullen inzetten op een actieve welzijnstoets bij het nemen van beleidsbeslissingen. Opdat niet meer gevergd zou worden van eenieder dan redelijkerwijze goed en gezond is.

ATP: Bedankt voor het interview!

Waarom hebben jullie ATP’ers gestemd voor Rik & Mieke?

We zijn natuurlijk ook heel benieuwd waarom jullie gestemd hebben voor Rik & Mieke. Laat het ons weten via een reactie hieronder.

Reactie op “Interview met Rik & Mieke over verbeteringen voor ATP-medewerkers

  1. Mooi interview met vele terechte punten die alle hun waarde hebben. Wat mij persoonlijk direct heeft aangesproken was het veel opener communicatiebeleid van deze beleidsploeg, dat was een duidelijke omslag t.o.v. voorheen. Open communicatie schept vertrouwen omdat het een beetje werkt als sociale controle. Wat je openlijk zegt, daarop kun je immers ook afgerekend worden. Ik kijk uit naar wat Rik en Mieke verder nog kunnen verwezenlijken.

Reageer hier...

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *